Szukaj

Władze Spółki

Zarząd Enea SA

Zarząd Enea SA jest czteroosobowy. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea SA.

Osoby zarządzające Enea SA nie posiadają akcji Enea SA lub akcji i udziałów w podmiotach zależnych.

Rada Nadzorcza Enea SA

Rada Nadzorcza Enea SA jest dziewięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą X kadencji.

Rada Nadzorcza Enea SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Ireneusz Kulka - Członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Roman Stryjski i Piotr Mirkowski - Członkowie Rady Nadzorczej niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i  § 22 ust. 7 Statutu Spółki.

 

 

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu

   

Ireneusz Kulka
Przewodniczący
Mariusz Pliszka
Członek
Maciej Mazur
Członek
Piotr Mirkowski
Członek
Roman Stryjski
Członek

 

 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 

Paweł Jabłoński
Przewodniczący
Stanisław Hebda
Członek
Michał Jaciubek
Członek
Paweł Koroblowski
Członek
Piotr Mirkowski
Członek

Na chwilę obecną w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

 

 

 

 

 

 

  

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.